Άρθρα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η Capital Markets Experts A.E. είναι μέλος και Σύμβουλος της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να εισάγει εταιρίες και στις δύο υποαγορές της ΕΝ.Α., την ΕΝ.Α. STEP και την ΕΝ.Α. PLUS.
Τι είναι η ΕΝαλλακτική Αγορά
Η ΕΝ.Α. είναι ένας Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.) όπως αυτός περιγράφεται στη Οδηγία της Ε.Ε. για τις επενδυτικές υπηρεσίες (MiFID). Χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη αγορά», καθώς δεν εμπίπτει στις διατάξεις που υποχρεωτικά εφαρμόζονται στις οργανωμένες αγορές και επιβάλλουν αυστηρότερες προϋποθέσεις εισαγωγής και παραμονής σε αυτές.

 

Δημιουργήθηκε το 2007, με στόχο να υποστηρίξει την άντληση κεφαλαίων μικρομεσαίων εταιριών, καθώς και να καλύψει την ανάγκη για εύκολη, γρήγορη και με μικρό κόστος ένταξη στο χρηματιστηριακό περιβάλλον.ena articleΤο Χ.Α. είναι αποκλειστικά αρμόδιο για τον καθορισμό των προϋποθέσεων ένταξης στη διαπραγμάτευση και των υποχρεώσεων των εταιριών και των Συμβούλων της ΕΝ.Α. Η διαπραγμάτευση και η εκκαθάριση των μετοχών στην ΕΝ.Α είναι παρόμοια με αυτή της οργανωμένης αγοράς του Χ.Α. .
Η ΕΝ.Α χαρακτηρίζεται από ευέλικτα κριτήρια ένταξης και παραμονής σε σχέση με την "οργανωμένη αγορά" και απευθύνεται σε εταιρίες με δυναμισμό και προοπτικές ανάπτυξης που επιδιώκουν:
•  να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη, την εξωστρέφειά τους, τα οράματά τους
•  να βρεθούν στο κέντρο του ενδιαφέροντος για επιχειρηματικές συμπράξεις και συμφωνίες
•  να αποκτήσουν εμπειρία για ενδεχόμενη μετέπειτα μετάβαση στη Κύρια Αγορά του Χ.Α.
•  να αποκτήσουν "αντικειμενική" αποτίμηση της εταιρίας τους
•  να αυξήσουν την αναγνωρισιμότητά τους στην Ελλάδα, τη Ν.Α. Μεσόγειο και τις άλλες διεθνείς αγορές
Το Χρηματιστήριο Αθηνών έχει δημιουργήσει (Ιανουάριος 2014) τις δύο παρακάτω διακριτές κατηγορίες μετοχών, για τίς οποίες υφίστανται ανάλογες προϋποθέσεις και διαδικασία ένταξης:

 

  •   ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ και
  •   ΕΝ.Α. PLUS

Η ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ είναι η κατηγορία της Εναλλακτικής Αγοράς (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών που επιδιώκει να δώσει διέξοδο χρηματοδότησης σε μικρές και μεσαίες εταιρίες με όρους αγοράς.
Συγκεκριμένα, η ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ απευθύνεται σε αναπτυσσόμενες εταιρίες που εμφανίζουν  καινοτόμες ιδέες στην ανάπτυξη, παραγωγή ή στη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών τους  αλλά και σε εταιρίες που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της επιχειρηματικής τους εξέλιξης - οι οποίες αναζητούν μία εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιήσουν μία νέα επιχειρηματική ιδέα και τη μελλοντική τους ανάπτυξη. Κατά τη φάση της αρχικής αξιολόγησης για την ένταξη στην ΕΝΑ ΣΤΕΠ, ένα βασικό κριτήριο επιλογής είναι η εφαρμογή πρωτότυπων επιχειρηματικών ιδεών, τόσο σε τεχνολογικά προηγμένους τομείς (όπως ενδεικτικά ενέργειας, διαχείρισης υδάτινων πόρων, βιοτεχνολογίας, ICT) αλλά και σε πιο παραδοσιακούς τομείς (όπως ενδεικτικά νέων μεθόδων παραγωγής αγροτικών προϊόντων, συσκευασίας και τυποποίησης τροφίμων και ποτών, τρόπων διείσδυσης σε αγορές του εξωτερικού).
Κατά την ένταξη τους στην ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ οι εταιρίες μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέχρι 5εκ. ευρώ και έκδοσης νέων μετοχών που θα διατεθούν στο επενδυτικό κοινό .
Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ είναι ότι η άντληση κεφαλαίων γίνεται υποχρεωτικά με τη χρήση του εργαλείου ΗΒΙΠ (Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών). Το ΗΒΙΠ είναι μία ηλεκτρονική εφαρμογή στην οποία έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη του Χρηματιστηρίου, προκειμένου να συγκεντρώσουν το ενδιαφέρον των πελατών τους για την απόκτηση μετοχών στις εταιρίες που πρόκειται να εισαχθούν στην ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ.
Μέσω της χρήσης της μεθόδου άντλησης της ΗΒΙΠ:

•  κάθε επενδυτής - μικρός ή μεγάλος, ιδιώτης ή θεσμικός, Έλληνας ή ξένος - έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει συμμετοχή στις εταιρίες της ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ μέσω του χρηματιστή του,
•  οι υποψήφιες εταιρίες της ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ αποκτούν πρόσβαση σε μία διευρυμένη βάση δυνητικών επενδυτών (πχ business angels, business angel networks), οι οποίοι αναζητούν εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές και επιδιώκουν να χρηματοδοτήσουν ενδιαφέρουσες επιχειρηματικές ιδέες,
•  η διαδικασία άντλησης κεφαλαίων υλοποιείται σε ένα ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον, παρέχοντας τη δυνατότητα στην εκδότρια εταιρία να παρακολουθεί online τη συνολική ζήτηση και κάλυψη των προσφερόμενων μετοχών,
•  τα στοιχεία των επενδυτών ελέγχονται ως προς της μοναδικότητα και ορθότητα τους και καταχωρούνται αυτόματα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων,
•  σε περίπτωση επιτυχούς κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, οι νέες μετοχές πιστώνονται αυτόματα στις μερίδες των επενδυτών.
Κατά την άντληση κεφαλαίων με τη χρήση του ΗΒΙΠ για ένταξη των μετοχών στην ΕΝ.Α. ΣΤΕΠ:
I.  Κάθε μη Ειδικός επενδυτής μπορεί να συμμετέχει μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ ανά εταιρία, ή χαμηλότερο αν το επιθυμεί η εταιρία
II.  Κάθε Ειδικός επενδυτής μπορεί να συμμετέχει χωρίς ανώτατο όριο συμμετοχής, εκτός εάν ορίσει διαφορετικά η εταιρία.

 

ena

 

NeaMarketMovie EL

 

AeRO-EN-v2

oxi day foundation

banner-300x250 sbNavi iOS

Newsletter Subscribe

Name:
Email:

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 26 επισκέπτες και κανένα μέλος