Άρθρα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

ΕΝ.Α. ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Εκτός από μετοχές, οι εκδότριες εταιρίες (ελληνικές ή αλλοδαπές) μπορούν να εντάξουν προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α. και ομολογίες διαφόρων τύπων (κοινές, μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες, με παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση άλλων κινητών αξιών κ.λπ.).
Οι προϋποθέσεις ένταξης ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. καθορίζονται από το άρθρο 25 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. του Χ.Α. που καθορίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης ομολογιών. Πιο συγκεκριμένα :
i.    Πρέπει να έχει δημοσιευθεί Πληροφοριακό Έγγραφο σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.2 των Κανόνων Λειτουργίας της ΕΝ.Α. ή εφόσον συντρέχει περίπτωση, Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του (Ν.3401/2005).
ii.    Οι ομολογίες πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.
iii.    Η νομική κατάσταση της εταιρίας, της οποίας οι ομολογίες αποτελούν αντικείμενο αιτήσεως ένταξης, πρέπει να είναι σύμφωνη προς τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά την ίδρυσή της και την καταστατική της λειτουργία.
iv.    Η νομική κατάσταση των ομολογιών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται.
v.    Οι Οικονομικές Καταστάσεις της εκδότριας εταιρίας πρέπει να έχουν δημοσιευθεί ή συνταχθεί με ΔΛΠ/ΔΠΧΠ.
Ειδικότερα όσον αφορά:
Ομολογίες μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες και με παραστατικά δικαιωμάτων
Μετατρέψιμες, ανταλλάξιμες ομολογίες και ομολογίες με παραστατικά δικαιωμάτων προς κτήση άλλων κινητών αξιών, μπορούν να ενταχθούν προς διαπραγμάτευση στην ΕΝ.Α μόνο αν οι κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρονται, έχουν εισαχθεί ή διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά ή εντάσσονται στη διαπραγμάτευση της ΕΝ.Α ή άλλου ΠΜΔ ταυτόχρονα.
Ομολογίες αλλοδαπών εκδοτών
Για την ένταξη Ομολογιών αλλοδαπών εκδοτών που εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος ή σε τρίτο κράτος, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της απόφασης 2 του Δ.Σ. Χ.Α. "Διαδικασία και δικαιολογητικά εταιρικών πράξεων εταιριών ενταγμένων στην Εναλλακτική Αγορά".
Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Χ.Α. μπορεί να προβλέπεται παρέκκλιση από τα δικαιολογητικά και τους χρονικούς περιορισμούς και ιδίως για λόγους συντονισμού της διαδικασίας με τις διαδικασίες που προβλέπονται από το δίκαιο που διέπει την αλλοδαπή εταιρία ή τη λειτουργία του αλλοδαπού χρηματιστηρίου ή άλλης οργανωμένης αγοράς, στην οποία η εκδότρια των μετοχών εταιρία έχει τυχόν εισάγει ή πρόκειται να εισάγει τις αξίες της.

ena proypothesis2

 

ena

 

NeaMarketMovie EL

 

AeRO-EN-v2

oxi day foundation

banner-300x250 sbNavi iOS

Newsletter Subscribe

Name:
Email:

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 18 επισκέπτες και κανένα μέλος