ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μία από τις πλέον σημαντικές υπηρεσίες που είναι σε θέση να προσφέρει η Εταιρία μας, είναι η δυνατότητα οργάνωσης της εισαγωγής μιας ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρίας στη Νέα Αγορά (ΝΕ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) . Με διαδικασίες εξαιρετικά γρήγορες και σημαντικά χαμηλό κόστος.
Η συγκεκριμένη αγορά, αποτελεί Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης και λειτουργεί σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις που ορίζει το Χ.Α.Κ.
cyprusΠροϋποθέσεις εισαγωγής στη Νέα Αγορά του Χ.Α.Κ.
• Η υποψήφια Εταιρία αναλαμβάνει να ετοιμάσει ελεγμένους λογαριασμούς και να αποδεικνύει ότι λειτουργούσε κανονικά και είχε συναφείς δραστηριότητες για τα δύο προ της αίτησης έτη. Νεοσυσταθείσες εταιρίες επίσης μπορούν να εισαχθούν, εφόσον το Συμβούλιο του Χ.Α.Κ. κρίνει ότι παρέχουν ικανοποιητικά στοιχεία στους επενδυτές που να επιτρέπουν την ορθή εκτίμηση των τίτλων τους, από το Σύμβουλο εισαγωγής.
• Η υποψήφια Εταιρία, σε όλη τη διαδικασία εισαγωγής θα πρέπει να διατηρεί ένα Σύμβουλο Εισαγωγής (το ρόλλο αυτό αναλαμβάνει η Εταιρία μας).
• Η υποψήφια Εταιρία θα πρέπει να είναι ανώνυμη εταιρία με ικανοποιητικό αριθμό επενδυτών, ενώ δεν προβλέπεται ελάχιστο ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που θα πρέπει να είναι διεσπαρμένο στο ευρύ κοινό.
• Δεν υπάρχει κριτήριο για την ελάχιστη χρηματιστηριακή αξία που πρέπει να πληροί ο εκδότης.
• Δεν υπάρχει κριτήριο για τα ελάχιστα ίδια κεφάλαια που πρέπει να διαθέτει ο εκδότης.
Πλεονεκτήματα της Νέας Αγοράς
Η διαπραγμάτευση στη Νέα Αγορά παρουσιάζει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα για τις Ελληνικές μη εισηγμένες Εταιρίες:
• Αποτελεί εναλλακτική μέθοδο χρηματοδότησης με ανταγωνιστικό κόστος.
• Προάγει την αναγνωρισιμότητα και τη φήμη τους.
• Τους επιτρέπει να εισαχθούν στην κυπριακή αγορά με ένα εξαιρετικά δυναμικό τρόπο.
• Διεθνοποιεί τη νομική τους οντότητα με όλα τα προφανή οφέλη στην αξιοπιστία της και το επιχειρηματικό της profile.
• Τους προετοιμάζει, εφόσον μελλοντικά το επιθυμήσουν, για την εισαγωγή τους στη ρυθμιζόμενη αγορά, με τη σταδιακή αύξηση της διασποράς και εμπορευσιμότητας των μετοχών τους.
• Κάνει ορατή την Εταιρία τους σε μια διεθνή κοινότητα επενδυτών, με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά από την Ελληνική (ύπαρξη μεγάλου αριθμού επενδυτών και κεφαλαίων από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης).
Μέθοδοι εισαγωγής
Η εισαγωγή μιας εταιρίας στη Νέα Αγορά θα μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους:
(α) Με δημόσια προσφορά. Εφόσον η προσφορά είναι δημόσια, είναι μεγαλύτερη από 5 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε πάνω από 150 πρόσωπα, τότε θα απαιτείται Ενημερωτικό Δελτίο και άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είτε της Κύπρου, είτε της Ελλάδας.
(β) Με ιδιωτική τοποθέτηση. Εφόσον απευθύνεται μόνο σε θεσμικούς επενδυτές (στρατηγικούς ή άλλες κατηγορίες) ή σε λιγότερα από 150 πρόσωπα και η άντληση κεφαλαίων είναι κάτω των 5 εκατ. ευρώ, τότε θα υποβάλλεται στο Χρηματιστήριο Πληροφοριακό Έγγραφο Εισαγωγής, χωρίς να χρειάζεται να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
(γ) Συνδυασμός των (α) και (β) πιο πάνω.
Ώρες Διαπραγμάτευσης
Όσον αφορά τις ώρες διαπραγμάτευσης της Νέας αγοράς, σημειώνεται ότι αυτές είναι:
• 10:15 – 10:30 Προσυνεδρίαση (RTP 10:28-10:30)
• 10:30 – 17:05 Συνεχής διαπραγμάτευση.
• 17:05 – 17:20 Διαπραγμάτευση στο κλείσιμο.
Τι μπορεί να κάνει η Capital Markets Experts Α.Ε. για εσάς
Η Εταιρία μας, διαθέτει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, με στόχο αρχικά τη διερεύνηση της καταλληλότητας της Εταιρίας σας για την εισαγωγή της στη ΝΕ.Α. του Χ.Α.Κ. και κατόπιν να της παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη για την επιτυχή της πορεία ως εισηγμένη.
Η πρότασή μας αφορά συγκεκριμένες υπηρεσίες, διαχωρισμένες ως εξής :
•  Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας σας, με στόχο τον επιτυχή μετασχηματισμό των δύο τελευταίων χρήσεων σε συνεργασία με τους Ορκωτούς σας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες έχουν επικουρικό χαρακτήρα και δε θα αφορούν τον αυτό καθ’ αυτό μετασχηματισμό των λογιστικών καταστάσεων.
•  Πραγματοποίηση Έκθεσης Αρχικής Αποτίμησης της Εταιρίας σας.
•  Προετοιμασία ειδικού φακέλου με παρουσίαση τόσο των πεπραγμένων, όσο και των προοπτικών της Εταιρίας σας, με στόχο τη χρήση του τόσο από το Τραπεζικό σύστημα, όσο και από την αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
•  Διοργάνωση παρουσίασης της Εταιρίας σας στο αρμόδιο τμήμα της Νέας Αγοράς του Χ.Α.Κ..
•  Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί της εσωτερικής διοικητικής δομής και οργάνωσης της Εταιρίας σας.
•  Σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών σεμιναρίων τόσο στα στελέχη όσο και στους εργαζόμενους της Εταιρίας σας σχετικά με τις διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της πορείας της προς τη ΝΕ.Α. .
•  Συνολικό ανεξάρτητο νομικό έλεγχο από εξειδικευμένους συνεργάτες της Εταιρίας μας.
•  Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με το ύψος και τους όρους της δημόσιας εγγραφής ή της ιδιωτικής τοποθέτησης.
•  Κατάρτιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή των υποψηφιοτήτων εισαγωγής.
•  Κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της εξέτασης της υποψηφιότητά της.
•  Διοργάνωση των εταιρικών παρουσιάσεων που απαιτούνται.
Επίσης προαιρετικά θα μπορούσαμε να :
•  αναλάβουμε την παροχή υπηρεσιών οικονομικού και φορολογικού σας συμβούλου,
•  καθώς και τη διοργάνωση των υποδομών για τη λειτουργία τμήματος Investor Relationship στο πλαίσιο της Εταιρίας σας, έτσι ώστε να είναι απόλυτα έτοιμη μετά την εισαγωγή της.

Μετά την εισαγωγή της Εταιρίας σας στη ΝΕ.Α. του Χ.Α.Κ. και πέραν από τον υποχρεωτικό ρόλο του Συμβούλου σας ως εισηγμένης, προαιρετικά και χωρίς καμία χρονική δέσμευση από την πλευρά μας, θα μπορούσαμε να :
•  συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του οικονομικού και φορολογικού σας συμβούλου,
•  να αναλάβουμε την εποπτεία του τμήματος Investor Relationship στο πλαίσιο της Εταιρίας σας,
•  αναλάβουμε τη διαχείριση των σχέσεων της Εταιρίας σας με το/τα Venture Capitals, και τους θεσμικούς επενδυτές γενικότερα, εφόσον θα υφίστανται στο μετοχικό σχήμα της Εταιρίας σας και τέλος να
•  διερευνούμε την πιθανότητα συμμετοχής στρατηγικών εταίρων στο μετοχικό σας σχήμα.

Γνωρίζετε ότι...

  • Ο Βούλγαρος Υπουργός Οικονομικών, ανακοίνωσε ότι μάλλον το 2012 θα είναι η χρονιά όπου θα πραγματοποιηθεί η μείωση του ποσοστού του Φ.Π.Α. από το 20% που βρίσκεται σήμερα, σε χαμηλότερα επίπεδα.

oxi day foundation

banner-300x250 sbNavi iOS

Newsletter Subscribe

Name:
Email:

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 19 επισκέπτες και κανένα μέλος