ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Η Capital Markets Experts A.E., είναι οργανωμένη στη λογική του one-stop-shop για τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να εισάγουν τη μετοχή τους σε κάποια χρηματιστηριακή αγορά, προσφέροντας υπηρεσίες που :
  • ξεκινούν από το σχεδιασμό του συνολικού project της εισαγωγής,
  • συμπεριλαμβάνουν την ορθή και με βάση τα διεθνή standards δόμηση του Επιχειρησιακού της πλάνου,
  • τη συμβουλευτική, τόσο κατά  τη δόμηση των οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όσο και κατά τη διάρκεια του ελέγχου από τους Ορκωτούς Ελεγκτές , 
  • τη συνολική επιμέλεια της Έκθεσης Αποτίμησης από συνεργαζόμενη ανεξάρτητη εταιρεία,
  • τη διενέργεια του νομικού ελέγχου, 
  • τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου ή του Πληροφοριακού εγγράφου (ανάλογα με την σκοπούμενη αγορά προς εισαγωγή),
  • το marketing της άντλησης των κεφαλαίων και τη σύνταξη και αποστολή των σχετικών teasers σε funds ανά την υφήλιο,
  • την κατάθεση των σχετικών εγγράφων και η διαχείριση της όλης αλληλογραφίας με τις αρμόδιες Χρηματιστηριακές Αρχές, 
  • τη μετά την εισαγωγή συνολική υποστήριξη της εισηγμένης ως Nominated Advisors, αλλά ακόμη και σε διαδικαστικά θέματα investor relations.
Και όλα τα παραπάνω σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών με εξαιρετικά δίκαιη τιμολόγηση, τόσο για τις αγορές που ήδη έχει άμεση (Κύπρος, Ρουμανία) ή έμμεση (Ελλάδα, Βουλγαρία, Πολωνία) παρουσία η Εταιρεία μας, όσο και για οποιαδήποτε άλλη χρηματιστηριακή αγορά ανά την υφήλιο.