ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ

    Το πρώτο Χρηματιστήριο Αξιών στη Ρουμανία αρχικά ιδρύθηκε το 1882, αλλά έκλεισε το 1948 μετά την εθνικοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας από το Κομμουνιστικό κόμμα.
 
    Το Bucharest Stock Exchange (B.S.E.) επισήμως ξανάνοιξε στις 21 Απριλίου 1995 βάσει της απόφασης Νο 20 της τοπικής Ε.Κ. και άρχισε συναλλαγές στις 20 Νοεμβρίου του 1995, με έξι επιχειρήσεις και μια συνεδρίαση κάθε εβδομάδα.
 
    Πρόεδρός του την εποχή εκείνη και μέχρι και το 2008, ήταν ο κ. Στέρε Φαρμάκε, ο οποίος το κατεύθυνε με επιτυχία από τα πρώτα του βήματα, μέχρι την κορύφωση της επιτυχίας του. Ο κ. Φαρμάκε αργότερα διετέλεσε και ως ένα από τα επιφανέστερα στελέχη της Εταιρείας μας, από τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή Διεθνών Χρηματιστηριακών Αγορών της Capital Markets Experts. 

    Η «Χρυσή Δεκαετία» του B.S.E., υπήρξε η περίοδος 1999-2009, οπότε και αυξήθηκαν οι  δραστηριότητές του και η κεφαλαιοποίησή του, κατά 924%.

    Με βάση την εν λόγω αύξηση, το ρουμανικό χρηματιστήριο κατατάχθηκε στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, από πλευράς ανάπτυξης και απόδοσης, για τους επενδυτές που συμμετείχαν στις συνεδριάσεις του από το 1999.

    Τα τελευταία χρόνια το Χρηματιστήριο του Βουκουρεστίου έχει γνωρίσει μια πρωτόγνωρη έκθεση των θεσμών και των αγορών του στις νέες προοπτικές που άνοιξε η Οδηγία της MIFID. Στο πλαίσιο αυτό, στις 25 Φεβρουαρίου του 2015 ξεκίνησε τη λειτουργία της AeRO, μιας νέας Εναλλακτικής Αγοράς για νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.


    Μέσα από την εισαγωγή τους, οι νεοσύστατες κατά κανόνα επιχειρήσεις καθώς και οι μικρομεσαίες, μπορούν να αναζητήσουν κεφάλαια για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων projects, για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, να αυξήσουν την προβολή τους και να συμβάλουν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

    Στο πλαίσιο βέβαια του Χρηματιστηρίου του Βουκουρεστίου, λειτουργούσε Εναλλακτική Αγορά ήδη από το 2010, η οποία αντικαταστάθηκε από την AeRO, καθώς επανασχεδιάστηκαν οι όροι και οι διαδικασίες εισαγωγής, με γνώμονα την απλότητα και την αποτελεσματικότητα.

    Έτσι η AeRO μπορεί να καλύψει τις ανάγκες εισαγωγής όλων των εταιρών, των οποίων τα μεγέθη δεν πληρούν τα κριτήρια του μεγέθους ή της ιστορίας για να εισαχθούν στην Κύρια Αγορά της χώρας. Το 2023 η AeRO σημείωσε τζίρο αξίας € 91.881.000,50 στις 79 εισηγμένες μετοχές της και € 11.408.484,42 στην αγορά ομολόγων με την τιμή του δείκτη BETAeRO να ανέρχεται στις 1,034.37 μονάδες.

Λόγοι εισαγωγής μιας Ελληνικής μη εισηγμένης εταιρείας, ή της τοπικής θυγατρικής της

 • Ευελιξία στις διαδικασίες εισαγωγής, 
 • Χαμηλό κόστος,
 • Επαγγελματική νοοτροπία,
 • Υγιή μακροοικονομικά στοιχεία της χώρας
 • Ισχυρό penetration στην τοπική αγορά

 

    Επιπρόσθετα, για μια Ελληνική εισηγμένη εταιρεία, υπάρχουν οι παρακάτω λόγοι 

 • Αυξημένο κύρος ως dual listed εταιρεία (X.A.+B.S.E.)
 • Αποτίμηση τοπικής/ών θυγατρικών σε όρους χρηματιστηριακού ταμπλό και μεταφοράς της υπεραξίας στον ισολογισμό της μητρικής. 

 

Τι μπορεί να κάνει η Capital Markets Experts Α.Ε. για εσάς

    Η Εταιρεία μας και σε αυτή την περίπτωση διαθέτει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, με στόχο αρχικά τη διερεύνηση της δυνατότητας άντλησης κεφαλαίων κατά την εισαγωγή και κατόπιν να της παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη για την επιτυχή της πορεία ως εισηγμένη.

    Η πρότασή μας αφορά συγκεκριμένες υπηρεσίες, διαχωρισμένες ως εξής :

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σας, με στόχο τον επιτυχή μετασχηματισμό των δύο τελευταίων χρήσεων σε συνεργασία με τους Ορκωτούς σας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες έχουν επικουρικό χαρακτήρα και δε θα αφορούν τον αυτό καθ’ αυτό μετασχηματισμό των λογιστικών καταστάσεων.
 • Πραγματοποίηση Έκθεσης Αρχικής Αποτίμησης της εταιρείας σας.
 • Προετοιμασία ειδικού φακέλου με παρουσίαση τόσο των πεπραγμένων, όσο και των προοπτικών της εταιρείας σας, με στόχο την παρουσίασή του στην τοπική επενδυτική κοινότητα.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί της εσωτερικής διοικητικής δομής και οργάνωσης της εταιρείας σας.
 • Σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών σεμιναρίων τόσο στα στελέχη όσο και στους εργαζόμενους της εταιρείας σας σχετικά με τις διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της πορείας της προς τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές .
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με το ύψος και τους όρους της δημόσιας εγγραφής ή της ιδιωτικής τοποθέτησης.
 • Κατάρτιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή των υποψηφιοτήτων εισαγωγής.
 • Διοργάνωση των εταιρικών παρουσιάσεων που απαιτούνται.

    Μετά την εισαγωγή της εταιρείας σας στο B.S.E., προαιρετικά και χωρίς καμία χρονική δέσμευση από την πλευρά μας, θα μπορούσαμε να :

 • σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του οικονομικού και φορολογικού σας συμβούλου,
 • να αναλάβουμε την εποπτεία του τμήματος Investor Relationship στο πλαίσιο της εταιρείας σας, 
 • αναλάβουμε τη διαχείριση των σχέσεων της εταιρείας σας με το/τα Venture Capitals, και τους θεσμικούς επενδυτές γενικότερα, εφόσον θα υφίστανται στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας σας και τέλος να
 • διερευνούμε την πιθανότητα συμμετοχής στρατηγικών εταίρων στο μετοχικό σας σχήμα.