ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών είναι στην ουσία το "νευρικό σύστημα" της εταιρείας. Σκοπός της είναι να παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση, να καταδεικνύει τις αδυναμίες και τα δυνατά σημεία μιας εταιρείας.

Εάν υιοθετήσετε αυτές τις αρχές, τότε η Εταιρεία μας μπορεί να αποδειχθεί ένας από τους σημαντικότερους εξωτερικούς συνεργάτες σας.

Οι ειδικοί μας διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και πολυετή εμπειρία σε θέματα λογιστικής, φορολογίας, εργασίας, οργάνωσης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και γενικά σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας μιας εταιρείας. Η επαγγελματική μας εκπαίδευση και ενημέρωση είναι συνεχής, καθώς και η ενσωμάτωση σύγχρονων τεχνολογιών σε θέματα λειτουργίας και οργάνωσης.

 Συγκεκριμένα, στον τομέα αυτό, μπορούμε να αναλάβουμε:

 • Την οργάνωση του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας σας.
 • Την οργάνωση, ενημέρωση και παρακολούθηση των λογιστικών διαδικασιών.
 • Τη μηχανοργάνωση της λογιστικής σας τήρησης. .
 • Τη σύνταξη των ισολογισμών.
 • Η υποστήριξη στην εφαρμογή σε θέματα πληροφορικής στο πλαίσιο των Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα μισθοδοσίας.
 • Η υποστήριξη σε θέματα Εμπορίου, Οργάνωσης, Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Λειτουργίας, αρμοδιοτήτων, οργανωτικής δομής, στόχευσης πωλήσεων (τεκμηριωμένη στόχευση προϊόντων, προμηθευτών, διαχείριση και παρακολούθηση των πωλήσεων από τις Οικονομικές Υπηρεσίες).
 • Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της περιοδικής δημοσίευσης χρήσιμων οικονομικών και εμπορικών αναφορών (MIS-Management Information System).
 • Το σύστημα οργάνωσης για την έκδοση και παρακολούθηση των ελέγχων του προϋπολογισμού.
 • Την οργάνωση και παρακολούθηση των ταμειακών ροών της εταιρείας.
 • Ο καθορισμός του κόστους και των οφελών όσον αφορά την επέκταση σε νέα προϊόντα ή σε νέες γεωγραφικές περιοχές ή σε νέους πελάτες (χρηματοοικονομικό κόστος, αποθήκευση, εμπόριο, διανομή, προώθηση, πίστωση, απόσβεση αρχικού αποθέματος, συσχέτιση με ποσοστά επί του συνόλου των μικτών κερδών ).
 • Η υποστήριξη κατά την επικοινωνία και τη διαπραγμάτευση με τις τράπεζες.
 • Η αξιολόγηση και η βελτίωση των δυνατοτήτων του λογιστικού - επιχειρησιακού συστήματος πληροφορικής της εταιρείας σας.
 • Ο σχεδιασμός της βέλτιστης πολιτικής πληρωμών και εισπράξεων.
 • Η μελέτη του εξορθολογισμού του κόστους.