ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚOΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚO ΕΠIΠΕΔΟ

 Σε εθνικό επίπεδο, το φορολογικό καθεστώς θεωρείται πολύπλοκο και δαιδαλώδες. Η ανάγκη σχεδιασμού και πρόληψης των φορολογικών επιπτώσεων είναι προφανής ανάγκη για κάθε ελληνική επιχείρηση. Ο σωστός φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στις ταμειακές ροές της εταιρείας και κατά συνέπεια στους μετόχους της.

 Οι πελάτες μας μπορούν να βασίζονται σε ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα όπως

 • Φορολογικός σχεδιασμός για επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία
 • Φορολογική μεταχείριση των συμβάσεων με τις τράπεζες και τις κεφαλαιαγορές.
 • Φορολογικός σχεδιασμός για μερίσματα, τόκους και δικαιώματα.
 • Θέματα επιβάρυνσης μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών.
 • Φορολόγηση της μεταβίβασης και της κατοχής ακινήτων.
 • Φορολόγηση κληρονομιών και δωρεών.
 • Φορολόγηση αλλοδαπών στελεχών πολυεθνικών εταιρειών.
 • Φορολογικός σχεδιασμός και κίνητρα που παρέχει ο νόμος περί εξαγορών και συγχωνεύσεων.
 • Πλήρης χρήση των φορολογικών διατάξεων που προβλέπονται από αναπτυξιακούς νόμους.
 • Διενέργεια διαγνωστικού φορολογικού ελέγχου.
 • Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής τεκμηρίωσης και παροχή συμβουλών για την ορθή συμμόρφωση.
 • Συμπλήρωση ή έλεγχος φορολογικών αναφορών.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε περίπτωση ελέγχων από τις φορολογικές αρχές.

ΔΙΕΘΝΉΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ

 Στο μυαλό πολλών επιχειρηματιών επικρατεί μια σύγχυση σχετικά με την ύπαρξη, τη χρήση και τη λειτουργία μιας αλλοδαπής εταιρείας, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά στην απόφαση του επιχειρηματία να ιδρύσει εταιρεία στην Κύπρο ή σε άλλο διεθνή προορισμό.

Η Capital Markets Experts Α.Ε., τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, μέσω του υποκαταστήματός της είναι σε θέση να υποστηρίξει επιχειρηματικά, φορολογικά και νομικά θέματα των επιχειρήσεων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ξένες αγορές. Στόχος μας είναι να αναλύσουμε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα και να προτείνουμε βιώσιμες λύσεις.

Οι βασικοί πυλώνες πάνω στους οποίους σχεδιάζουμε την καλύτερη λύση, είναι ο κλάδος (εμπόριο, ακίνητα, υπηρεσίες, διαδίκτυο), οι αγορές, ο επιχειρηματικός κίνδυνος, η εξυπηρέτηση των πελατών και η επέκταση της επιχείρησής σας και τελικά η αύξηση της περιουσίας σας.

Ειδικά για τις εταιρείες στην Κύπρο, τα πιο σημαντικά σημεία για το φορολογικό και νομικό πλαίσιο είναι:

 • Από τη στιγμή που η Κύπρος εισήλθε στην Ε.Ε., οι κυπριακές εταιρείες δεν θεωρούνται πλέον υπεράκτιες εταιρείες.
 • Το εταιρικό εισόδημα φορολογείται με χαμηλότερους συντελεστές (12,5%).
 • Οι εταιρείες εμπίπτουν στο σύστημα VIES (Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών ΦΠΑ), όπως και όλες οι άλλες εταιρείες στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Τα τιμολόγια που εκδίδουν οι Κυπριακές Εταιρείες αναγνωρίζονται επίσημα σε όλες τις χώρες της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, θα καθορίσουμε από κοινού το επιχειρηματικό σχέδιο και θα προχωρήσουμε στον σχετικό σχεδιασμό, χρησιμοποιώντας διαφορετικά μοντέλα, με την ίδρυση εταιρειών σε διαφορετικές χώρες και την ανάθεση δικαιοδοσιών, είτε με τη μορφή εμπορικής εταιρείας είτε με τη μορφή εταιρείας χαρτοφυλακίου.

Η διαδικασία σύστασης, δε διαρκεί περισσότερο από 7 εργάσιμες ημέρες. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σας δίνουμε όλα τα έγγραφα που χρειάζεστε για την εκπροσώπηση της νέας σας εταιρείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες μπορούν επίσης να καλύψουν θέματα όπως το καταστατικό της εταιρείας, το μετοχικό κεφάλαιο, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η χρήση διαχειριστών για τη διατήρηση της ανωνυμίας, η μεταφορά κεφαλαίων από και προς τη χώρα προορισμού και φυσικά ο σχεδιασμός του εταιρικού προφίλ .

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται πάντα στο πλαίσιο της νομιμότητας, με υπευθυνότητα και σεβασμό προς το εμπορικό δίκαιο, καθώς και προς την ελληνική και ξένη φορολογική νομοθεσία.