ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

    Μία από τις πλέον σημαντικές υπηρεσίες που είναι σε θέση να προσφέρει η Εταιρεία μας, είναι η δυνατότητα οργάνωσης της εισαγωγής μιας ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρείας στη Νεοαναπτυσσομένων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) . Με διαδικασίες εξαιρετικά γρήγορες και σημαντικά χαμηλό κόστος.

Η συγκεκριμένη αγορά, αποτελεί Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης και λειτουργεί σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις που ορίζει το Χ.Α.Κ. .

 

Τι μπορεί να κάνει η Capital Markets Experts Α.Ε. για εσάς

Η Εταιρεία μας, διαθέτει ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών, με στόχο αρχικά τη διερεύνηση της καταλληλότητας της εταιρείας σας για την εισαγωγή της και κατόπιν να της παράσχει την απαραίτητη υποστήριξη για την επιτυχή της πορεία ως εισηγμένη.

Η πρότασή μας αφορά συγκεκριμένες υπηρεσίες, διαχωρισμένες ως εξής :

 •   Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας σας, με στόχο τον επιτυχή μετασχηματισμό των δύο τελευταίων χρήσεων σε συνεργασία με τους Ορκωτούς σας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες έχουν επικουρικό χαρακτήρα και δε θα αφορούν τον αυτό καθ’ αυτό μετασχηματισμό των λογιστικών καταστάσεων.
 •   Πραγματοποίηση Έκθεσης Αρχικής Αποτίμησης της εταιρείας σας.
 •   Προετοιμασία ειδικού φακέλου με παρουσίαση τόσο των πεπραγμένων, όσο και των προοπτικών της εταιρείας σας, με στόχο τη χρήση του τόσο από το Τραπεζικό σύστημα, όσο και από την αρμόδια υπηρεσία του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.
 •   Διοργάνωση παρουσίασης της εταιρείας σας στο αρμόδιο τμήμα της Νέας Αγοράς του Χ.Α.Κ.. 
 •   Συμβουλευτικές υπηρεσίες επί της εσωτερικής διοικητικής δομής και οργάνωσης της εταιρείας σας.
 •   Σχεδιασμό και υλοποίηση εσωτερικών σεμιναρίων τόσο στα στελέχη όσο και στους εργαζόμενους της εταιρείας σας σχετικά με τις διαφοροποιήσεις που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της πορείας της προς τη ΝΕ.Α. .
 •   Συνολικό ανεξάρτητο νομικό έλεγχο από εξειδικευμένους συνεργάτες της Εταιρείας μας.
 •   Συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με το ύψος και τους όρους της δημόσιας εγγραφής ή της ιδιωτικής τοποθέτησης.
 •   Κατάρτιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή των υποψηφιοτήτων εισαγωγής.
 •   Κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της εξέτασης της υποψηφιότητά της.
 •   Διοργάνωση των εταιρικών παρουσιάσεων που απαιτούνται. 

Επίσης προαιρετικά θα μπορούσαμε να :

 •   αναλάβουμε την παροχή υπηρεσιών οικονομικού και φορολογικού σας συμβούλου,
 •   καθώς και τη διοργάνωση των υποδομών για τη λειτουργία τμήματος Investor Relationship στο πλαίσιο της εταιρείας σας, έτσι ώστε να είναι απόλυτα έτοιμη μετά την εισαγωγή της. 

Μετά την εισαγωγή της εταιρείας σας στη Ν.Ε.Α. του Χ.Α.Κ. και πέραν από τον υποχρεωτικό ρόλο του Συμβούλου σας ως εισηγμένης, προαιρετικά και χωρίς καμία χρονική δέσμευση από την πλευρά μας, θα μπορούσαμε να :

 •   συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες του οικονομικού και φορολογικού σας συμβούλου,
 •   να αναλάβουμε την εποπτεία του τμήματος Investor Relationship στο πλαίσιο της εταιρείας σας, 
 •   αναλάβουμε τη διαχείριση των σχέσεων της εταιρείας σας με το/τα Venture Capitals, και τους θεσμικούς επενδυτές γενικότερα, εφόσον θα υφίστανται στο μετοχικό σχήμα της εταιρείας σας και τέλος να
 •   διερευνούμε την πιθανότητα συμμετοχής στρατηγικών εταίρων στο μετοχικό σας σχήμα.