ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ

Η εσωτερική δομή και οργάνωση της Capital Markets Experts A.E., βασίζεται σε τρεις πυλώνες, οι οποίοι συνεργάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε project. Οι πυλώνες αυτοί είναι :
  • η Διεύθυνση Χρηματιστηριακών Υπηρεσιών, η οποία καλύπτει τις υπηρεσίες που σχετίζονται με τις εισαγωγές εταιρειών στα χρηματιστήρια, στα οποία η Εταιρεία μας είτε λειτουργεί απευθείας ως Εξουσιοδοτημένος Σύμβουλος (Ρουμανία, Κύπρος), είτε μέσω affiliated εταιρειών (Ελλάδα, Πολωνία, Βουλγαρία).
  • η Διεύθυνση του Corporate, η οποία καλύπτει κάθε εταιρική ανάγκη και τέλος
  • η Διεύθυνση Φορο-λογιστικού σχεδιασμού, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι σχεδιασμοί και οι ανάλογες υπηρεσίες Οικονομικής Μηχανικής τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Συνολικά, το Οργανόγραμμα της Εταιρείας μας παρουσιάζεται παρακάτω:
organograma
case