ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Η Εταιρεία μας διαθέτει όλη την απαιτούμενη εμπειρία τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να σχεδιάσει και να παρουσιάσει οποιαδήποτε πρωτογενή ή δευτερογενή έρευνα αγοράς, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε μέθοδο (ή συνδυασμό μεθόδων) εξυπηρετεί την υλοποίηση του συγκεκριμένου θέματος, με ευρεία γεωγραφική κάλυψη εντός και εκτός Ελλάδας.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι μελέτες για τον προσδιορισμό των κατάλληλων αγορών προς διείσδυση, η εξέταση εναλλακτικών τρόπων και προσεγγίσεων διείσδυσης στις αγορές αυτές, η επιλογή και ο συντονισμός των κατάλληλων καναλιών διανομής και φυσικής διανομής προϊόντων και υπηρεσιών, η τμηματοποίηση του συνόλου της αγοράς σε συγκεκριμένες στοχευμένες υποαγορές, κ.λπ.

Στον τομέα των κλαδικών μελετών, η έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση της αγοράς, στην ανάλυση των συνθηκών ζήτησης και προσφοράς, στην παρουσίαση των βασικών επιχειρήσεων του κλάδου και του ανταγωνισμού, στους προσδιοριστικούς παράγοντες της τιμολόγησης, στο θεσμικό πλαίσιο, στο σχετικό διεθνές περιβάλλον και φυσικά στην αξιολόγηση των προοπτικών.

Τέλος, η Εταιρεία μας αναλαμβάνει μελέτες για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης, στη διερεύνηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων των περιφερειών και στον καθορισμό του πλαισίου πρόσβασης σε ολοκληρωμένα αναπτυξιακά προγράμματα.