Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός

Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός


Portfolio Description

Η Εταιρεία μας ανέλαβε χρηματοοικονομικός σύμβουλος στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τον Αύγουστο του 2012,  στοχευμένου ύψους έως € 6.000.000,00, με καταβολή μετρητών και την έκδοση 20.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια.

Παράλληλα στελέχη μας επιμελήθηκαν τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου της Π.Α.Ε. και της κατάθεσής του σε συνεργασία με την BETA Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., στην αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ήταν η δεύτερη φορά που το management team της Εταιρείας μας εργάστηκε σε φάκελο ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρείας.