Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.


Portfolio Description

Η “Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.” ιδρύθηκε το 1998 (νόμος 2651/3.11.1998, Φ.Ε.Κ. Α’ 248/3.11.1998) και προήλθε από τη συγχώνευση των ανώνυμων εταιρειών Οργανισμός Ύδρευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Υ.Θ. Α.Ε.) και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Α.Θ. Α.Ε.). Είχε προηγηθεί στις 25 Ιουνίου 1997 η μετατροπή των Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Υ.Θ. και Ο.Α.Θ. σε ανώνυμες εταιρείες.

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. είναι εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

Η Εταιρεία μας είχε την ευθύνη της εποπτείας και λειτουργίας του Τμήματος Σχέσεων με Μετόχους της Ε.ΥΑ.Θ., από τον Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι και το 2018.